Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου