Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών» της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆.Ε.Υ.Α.Χ), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, µε τίτλο:

«Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 59.993,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και η χρηµατοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της επιχείρησης. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η διενέργεια δειγµατοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων στις παραµέτρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη της µελέτης. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 18 µήνες ή έως εξαντλήσεως του διαθεσίµου.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 07 / 04 / 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων, Περιοχή «Λούτρες», Μάλια), από την αρµόδια επιτροπή Προµηθειών.

Προσφορές υποβάλλονται µόνο για το σύνολο του αντικειµένου που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία όπως αυτή περιγράφεται λεπτοµερώς στα τεύχη της µελέτης. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά, νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονοµικών φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού εφόσον προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.200,00 € µε διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή να έχουν ηµεροµηνία λήξης µετά τις 07 / 08 / 2020.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 3 µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.

2

Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, στην ιστοσελίδα της «∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου www.hersonissos.gr.

Ολόκληρο το κείµενο της διακήρυξης καθώς και τα τεύχη της µελέτης αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΧ, τηλ. 28970-32407, Fax. 28970-34070, αρµόδιος υπάλληλος Παπαδακάκης Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

Ματθαιάκης Εµµανουήλ