Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (CPV : 45252127-445252130-8), με προϋπολογισμό εργασιών 4.995.819,40 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών έργων, έργων  Η/Μ και έργων Επεξεργασίας Υγρών, Στέρεων και Αέριων Αποβλήτων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.hersonisos.gr.