Δημοσίευση Πινάκων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.