Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για 2μηνη απασχόληση (3 θέσεις).