Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού σε επανάληψη για την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2019-20»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού σε επανάληψη για την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2019-20»

µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι µε την υπ’ αριθµόν 13/2020 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι 58.000,00 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 62.07.03.01.02 «Επισκευές Μεταφορικών Μέσων – Μηχανηµάτων Έργου» του προϋπολογισµού του έτους 2020. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 30.03.2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων – Θέση Λούτρες Τηλ.: 28970 32407, FAX: 28970 34005), από την αρµόδια επιτροπή Προµηθειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών και αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.

Τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού διατίθενται δωρεάν από τη ∆.Ε.Υ.Α.Χ., στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων – Θέση Λούτρες Τηλ.: 28970 32407, FAX: 28970 34005), τις εργάσιµες µέρες και ώρες έως και την Πέµπτη 26.03.2020 και ώρα 14:00µ.µ., µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό δίνονται από τα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. στο Βιολογικό καθαρισµό Χερσονήσου), τηλ. 28970 29529 (κ. Γιακουµάκης ∆ηµ.) Η δαπάνη της δηµοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισµού βαρύνει τον ανάδοχο.

ΜΑΛΙΑ

Μάρτιος 2020

Ο Πρόεδρος

της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου

Ματθαιάκης Εµµανουήλ