Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆ΕΥΑ Χερσονήσου, κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, όπως

αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγµατοποιήσει δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του

ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών (Μη.Μ.Ε.∆.) για την επιλογή µελών

επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ. 8, άρθρου 221, Ν. 4412/2016.

Συγκεκριµένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και

αναπληρωµατικών µελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αναβάθµιση –

Επέκταση Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Χερσονήσου», προϋπολογισµού 2.879.859,36€ (µε αναθεώρηση).

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση – επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)

Χερσονήσου, που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού 6.868 ισοδύναμων κατοίκων (Α’

Φάση - θέρος 20ετίας), με δυνατότητα επέκτασης για 9.509 ισοδύναμους κατοίκους (Β’ Φάση - θέρος

40ετίας).

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής, η οποία ορίστηκε για

τις κληρώσεις που θα διεξαχθούν εντός του έτους 2020 μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ’ αριθ. 3/2020

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και αποτελείται από τους παρακάτω

υπαλλήλους της:

Κοσµαδάκη Εµµανουήλ, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό και εγγεγραµµένο χρήστη του συστήµατος

Κουτσουρούµπη Εµµανουήλ, ∆Ε ∆ιοικητικό.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού

πρακτικού διενέργειας κλήρωσης.

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες

70007 Μάλια

 (28970) 32407

Fax (28970) 34005

e-mail: info@malia-deyam.gr

Πληρ. Κοσµαδάκης Εµµανουήλ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Σας γνωστοποιούµε ότι η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη, 20/02/2020 και ώρα 13:00

µ.µ. µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου που

βρίσκονται στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισµού Μαλίων.

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί επίσης στην ιστοσελίδα του φορέα, στη διεύθυνση

www.hersonisos.gr.

Με εκτίµηση,

Ο Προιστάµενος της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ

Εµµ. Κοσµαδάκης,