Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων», με προϋπολογισμό 78.993,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΧ καθώς και για την εφεδρική λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr