Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», με προϋπολογισμό εργασιών 4.658.266,09€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Καρτερού και Χάνι του Κοκκίνη - Βαθειανός Κάμπος του Δήμου Χερσονήσου για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού αιχμής (Ι.Π. 9.929).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr