Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της ΔΕΥΑ Χερσονήσου & Διευκρινίσεις

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» (CPV : 45231300-8), με προϋπολογισμό εργασιών 1.350.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr

Για την αποφυγή λαθών κατά την σύνταξη των προσφορών των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», επισημαίνουμε τα κάτωθι:

  • Στην Περιληπτική Διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αυτής αναφέρεται λανθασμένα ότι η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 €. Διευκρινίζουμε ότι αναφορικά με την εγγύηση συμμετοχής υπερισχύει η Αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα το άρθρο 15.1 αυτής όπου ορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής στο ποσό των 27.000,00 €.
  • Έχει αναρτηθεί στα συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο χώρο της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 180693), με ημερομηνία ανάρτησης 15/6/2021, το τεύχος δημοπράτησης “Τ8_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς”, το οποίο αποτελεί διορθωμένη έκδοση του αρχικώς αναρτημένου αρχείου, καθώς εκ παραδρομής αναγραφόταν λανθασμένα στις επιμέρους ομάδες εργασιών, δύο φορές η ομάδα των οικοδομικών εργασιών.