ΔΕΥΑΧ - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (∆ΕΥΑΧ) προκηρύσσει την διενέργεια

συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού σε επανάληψη για την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2018-19»

µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του ενδεικτικού

προϋπολογισµού της µελέτης.

Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι µε την υπ’ αριθµόν 111/2018 απόφαση

του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι 58.000,00 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ

και καλύπτεται από τους κωδικούς 62.07.02.01.01 «Επισκευές και συντηρήσεις Μηχανηµάτων Έργου»

και 62.07.03.01.01 «Επισκευές και συντηρήσεις Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισµού του

έτους 2018.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 26.09.2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης

παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων – Θέση

Λούτρες Τηλ.: 28970 32407, FAX: 28970 34005), από την αρµόδια επιτροπή Προµηθειών, σύµφωνα

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων

χωρών, τα οποία ασκούν επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών και

αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νοµικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα,

παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.

Τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού διατίθενται δωρεάν από τη ∆.Ε.Υ.Α.Χ., στα γραφεία της

∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Βιολογικός Καθαρισµός Μαλίων – Θέση Λούτρες Τηλ.: 28970 32407, FAX: 28970 34005),

τις εργάσιµες µέρες και ώρες έως και την Τρίτη 25.09.2018 και ώρα 14:00µ.µ., µετά τη δηµοσίευση της

διακήρυξης.

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό δίνονται από τα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. στο Βιολογικό καθαρισµό

Χερσονήσου), τηλ. 28970 29529 (κ. Γιακουµάκης ∆ηµ.) Η δαπάνη της δηµοσίευσης καθώς και κάθε

επαναληπτικού διαγωνισµού βαρύνει τον ανάδοχο.

ΜΑΛΙΑ

Σεπτέµβριος 2018

Ο Πρόεδρος

της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου

Αργυράκης Νικόλαος