ΔΕΥΑΧ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018 ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Αργυράκης Νικόλαος, προκηρύσσει συνοπτικό

∆ιαγωνισµό σε επανάληψη µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα

συµπλήρωσης τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την

προµήθεια µε τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018»

Παρακαλώ δείτε το στνιμμένο αρχείο: