Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 250.000,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ καθώς και η προμήθεια υδρομέτρων για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών και την αντικατάσταση υφιστάμενων υδρομέτρων που έχουν υποστεί βλάβη.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr