ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

1. Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την

«Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Χερσονήσου» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας

309.904,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε

τμήματα.

 2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 34430000-0 – Ποδήλατα, 31681500-8 - Συσκευές φόρτισης, 48781000-6 -

Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, 32440000-9 - Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας,

51612000-5 - Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, 80533100-0 - Υπηρεσίες

εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, 72212421-6 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης

εγκαταστάσεων, 71356300-1 - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, 79993100-2 - Υπηρεσίες διαχείρισης

εγκαταστάσεων, 50111100-7 - Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων, 79342200-5 - Υπηρεσίες

προώθησης, 79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 184921, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας

αρχής www.hersonisos.gr στη διαδρομή: Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Γενικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής ς του Δήμου

Χερσονήσου κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (ταχ. διεύθ. Γούρνες Πεδιάδος, ΤΚ 70014, τηλ. 28973

40054 fax 2813404608 – email s.ifanti@hersonisos.gr), αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Υφαντή

Σοφία

4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-08-2023,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09-08-2023, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ