Μελέτης κατασκευής νέου προσήνεμου μόλου, την επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης και τον εκσυγχρονισμό-ανάπλαση των υφιστάμενων λιμενικών έργων

«Μελέτης κατασκευής νέου προσήνεμου μόλου, την επέκταση της χερσαίας λιμενικής ζώνης και τον εκσυγχρονισμό-ανάπλαση των υφιστάμενων λιμενικών έργων» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 858.394,90 €  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)