ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ο  Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ, Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ»

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.183.970,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Δράση 6.a.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδ. ΣΑΕΠ 2022ΕΠ00210003.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για όσα και όποια τμήματα επιθυμεί ο κάθε προμηθευτής.

Η ισχύς της σύμβασης θα έχει διάρκεια  4 μήνες, από την υπογραφή της.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 06/02/2023 και ώρα 15:00 μ.μ..

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,  στις 10/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι  (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν το επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού: Για το τμήμα 1: Προμήθεια κάδων συλλογής τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €).

Για το τμήμα 2: Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού δεκαπέντε χιλιάδες και εκατό ευρώ (15.100 €).

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 06/09/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 180224 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). http://et.diavgeia.gov.gr/

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   https://www.fodsabp.gr/

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ, http://www.fodsabp.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως και τις 31/01/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, επί των εγγράφων του διαγωνισμού.

Επιπλέον,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ, Ελευθερίας 50,  Λ. Χερσονήσου, ΤΚ 70014,  στο  τηλ. 28970 21921, Email: info@fodsabp.gr, (κος  Παπαδάκης)

                                                      

                                                   Ο    Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

     Σέγκος Ιωάννης

   Δήμαρχος Χερσονήσου