Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΜ) εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμό, Βελτίωση της Διαχείρισης Ενέργειας και Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ»

Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία, με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΜ) εξοπλισμού για την Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμό, Βελτίωση της Διαχείρισης Ενέργειας και Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις ΕΕΛ της ΔΕΥΑΧ», προϋπολογισμού 7.247.900,00€ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Η συνολική πράξη έχει δομηθεί σε τρεις ομάδες προμηθειών και συγκεκριμένα:

• «Εκσυγχρονισμός ΗΜ εξοπλισμού ΕΕΛ Χερσονήσου & Μαλίων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών προς επαναχρησιμοποίηση για άρδευση»,

• «Προμήθεια - εγκατάσταση ευφυών συστημάτων παρακολούθησης – διαχείρισης ενέργειας και ενεργειακός εκσυγχρονισμός πινάκων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου»

• «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων της ΕΕΛ Μαλίων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr