ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο (Τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

101

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

102

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

103

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

104

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΟι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου {Δ/νση: Γούρνες (εντός της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών)}, τηλ.2813404614 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία), είτε μέσω φαξ 2813404608 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : k.tasioudi@hersonisos.gr.

Πληροφορίες δίδονται και από το γραφείο προσωπικού αρμόδια υπάλληλος :Καλλιρόη Τασιούδη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.2813404614) .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 08/04/2020 έως και 10/04/2020 και από ώρες από 7.00π.μ. έως και 15.00μ.μ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΔΕ ή ΥΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ