ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού”

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα υλικών με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια

ηλεκτρολογικού υλικού », προϋπολογισμού: 200.000,00 €, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).