ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας
«Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!» της πράξης «Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!»
με Κωδ.ΟΠΣ5067247 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”, Άξονας
Προτεραιότητας “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής”, Κ.Α. 10-6117.015 εξόδων
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ), με διεύθυνση Πρώην Αμερικανική Βάση
Γουρνών, Γούρνες, T.K. 70014, Ηράκλειο Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμόν, 54/2021 (ΑΔΑ:
6175OΛ6Χ-ΗΩΖ) απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση δημοπράτησης της ως άνω υπηρεσίας:
διακηρύττει ότι στις 15/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα
γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή
αναδόχου της υπηρεσίας «Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!» της πράξης «Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!»
με Κωδ.ΟΠΣ5067247 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”: Άξονας
Προτεραιότητας “Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) CPV: 79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, 79413000-2: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της Κ.Ε.Δ.Χ. στη δ/νση Πρώην Αμερικανική Βάση
Γουρνών, Γούρνες, 70014, Ηράκλειο, τηλ. 2810 332138, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00
– 14:00 μέχρι τις 15/09/2021, ημέρα Τετάρτη.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τεκμηρίωσης της επαγγελματικής του ικανότητας και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα σχετικά με το υπό
ανάθεση έργο.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 38.800,00 ΕΥΡΩ
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 48.112,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Εγγύηση συμμετοχής για τον διαγωνισμό δεν απαιτείται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑΕ 086/1.
Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθμου
πράξης: 2021ΣΕ08610027). Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 1 «Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!» της πράξης
«Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020 με την με αρ. πρωτ. 1983/04-12-2020 Απόφαση Ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS
5067247. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας)
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Δημήτριο Τζίμα τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες όπως ως άνω αναφέρονται.
Τηλ: 2810332138 (Τμήμα Αθλητισμού και Περιβάλλοντος)