κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 στον οικισμό Σγουροκεφαλίου Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 442.154,00 €.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) κατηγορία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" με προϋπολογισμό

313.112.71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και β) κατηγορία

"ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ" με προϋπολογισμό 43.263,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και

αναθεώρηση).