Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Δήμου Χερσονήσου