Επαναδημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Δήμου Χερσονήσου» σύμφωνα Αριθμός Μελέτης ΔΠΕ4/2018