Προμήθεια φορτηγού καλαθοφόρου οχήματος (Μηχανήματος Έργου)