Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2021-2022

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει τιμής με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων &

λιπαντικών έτους 2021-2022», προϋπολογισμού: 217.183,23€, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).