Ανάθεση ορισμού ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 της Κ.Ε.Δ.Χ