Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών - λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2020, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών - λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2020, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

 

 Σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 117Α και 118 του Ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  3. Την υπ´ αριθ. 12/2021 (ΑΔΑ: 9Θ71ΟΛ6Χ-Π7Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου με τίτλο: Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021, όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση ύψους 1.000,00€ (ΑΔΑ:9Θ71ΟΛ6Χ-Π7Λ)
  4. Την τεχνική έκθεση και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
  5. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 969/2021 αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου.
  6. Την Α-126/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με την οποία διατέθηκε η πίστωση ποσού 600,00€ εις βάρος του ΚΑ. 10-6115.002 «Αμοιβές Ελεγκτών - Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού 2020» του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021, με ΑΔΑ: 9214ΟΛ6Χ-ΚΨ7.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην ταχυδρομική διεύθυνση της

 

 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου (Γούρνες, εντός Πρώην Αμερικανικής Βάσης) σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

 

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)

Για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών - λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2020 στην Κ.Ε.Δ.Χ.»

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΟΥΡΝΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ) - Τ.Κ. 70014

 

Ο φάκελος προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει:

 

Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι:

 

           i.          Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται η εργασία και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.

         ii.          Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

       iii.          Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ο.Τ.Α., δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και ότι είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεων μου προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. 

 

Β) Πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και κάτοχος άδειας λογιστή- φοροτεχνικού Α΄ Τάξης και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Γ) Οικονομική προσφορά.

 

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών.

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Ε.Δ.Χ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

 

 

 

 

          Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Χ.

 

 

         Μηλάκης Ιωάννης