ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06», δυνάμει  της υπ. αριθμό 96/2022(ΑΔΑ: 9ΣΡΣΟΛ6Χ- Ρ9Δ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ. αριθ. πρωτ.976/24.11.2022 τεχνικής έκθεσης της Κ.Ε.Δ.Χ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικονομική προσφοράς  σύμφωνα με την  υπ. αριθ. πρωτ.1016/06.12.2022 Πρόσκληση ορίζεται η Παρασκευή  16.12.2022 και ώρα 14.00.