Προμήθεια προειδοποιητικών led πεζοδιαβάσεων με ηλιακό πάνελ