Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ– ΣΟΧ 1/2020

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2020 : Ανακοίνωση    για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών)  ενός (1) ατόμου  ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, που εδρεύει στο Δήμο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία