ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ) : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δράση: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου της δράσης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δράση: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου» Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

CPV : 71318000-0

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών  χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (73.862,24 €) συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15% και ΦΠΑ 24 %.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..    Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει (με ευθύνη του προσφέροντος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 7η  Σεπτεμβρίου 2021,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου επί των οδών  Αγίας  Παρασκευής &  Ναυάρχου                               Νεάρχου 1 στο  Λιμάνι Χερσονήσου.

Αρχεία

•          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

•          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

•          ΕΕΕΣ.xml

•          ΕΕΕΣ.pdf