Συνοπτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας συμβασιούχων καθαριότητας 2019»

Ο Δήμος Χερσονήσου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με

τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας συμβασιούχων καθαριότητας 2019», με

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 6.331,44 € (με Φ.Π.Α. 24%),

υπάρχει διατιθέμενη ισόποση πίστωση για το οικονομικό έτος 2019 σε βάρος του Κ.Α.:

20.6063.0004 η οποία προέρχεται από ίδια έσοδα. Η υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει να

αφορά στο σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ- Έντυπο Οικονομικής

Προσφοράς της Διακήρυξης.

Η Δημοπρασία θα γίνει την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη

προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, από

αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει

στην Υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου, Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Κ

70014) με ευθύνη του προσφέροντος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του

διαγωνισμού.

 

Παρακαλώ κατεβάστε τα συννιμένα αρχεία