Μελέτη ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου

1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό,

μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάθεση της «Μελέτης ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου

Επισκοπής Δήμου Χερσονήσου», με εκτιμώμενη συνολική αξία 177.109,44 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5130746 και

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από την ΣΑΕΠ0021 Κ.Α.

2022ΕΠ00210010.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η με Α.Π. 1053-6/3/2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

2. Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες), κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), κατηγορία

μελέτης 8 (Στατικές μελέτες), μελέτης 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) και κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές

μελέτες και έρευνες).

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο

ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.hersonisos.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,

ήτοι έως την 25η

/7/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη

διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε

σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/7/2023. Πληροφορίες: Μιχάλης Τζαγάκης τηλ.: 2813404683.

4. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/Γενικές

Δημόσιες Υπηρεσίες.

5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή

αγορών.

6. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

7. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, προσκομίζεται

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής

έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

9. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με

χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον

πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης

ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής

υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 92, παρ. 7, η

οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8β` του Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019.

10. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

11. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον

διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η/8/2023, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10.00.