Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 02/2016 για την πρόσληψη ενός ατόμου (1) ΠΕ Νηπιαγωγών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκεια σύμβασης από 01/09/2016 έως 31/07/2017