Συντήρηση περ/ντος χώρου νηπιαγωγείου Λ.Χερσονήσου