ΝΠΔΔ ΚΠΑ - Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με δυνατότητα ανανέωσης , στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής , περιόδου 2017 – 2018»