ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

« Διευκρινιστική Ανακοίνωση»

 Όσον αφορά την ώρα και την ημερομηνία διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού της Διακήρυξης περί « Προμήθειας μεταφορικού μέσου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου»  ισχύει η ώρα και η ημερομηνία που αναφέρονται στην Περιληπτική Διακήρυξη της Δημοπρασίας.

Εκ παραδρομής στην αναλυτική διακήρυξη στο άρθρο 1 αναφέρεται άλλη ημερομηνία. 

 

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος

                                                  Βασιλάκης Μιχάλης