ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

Ο Δήμος Χερσονήσου Νομου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκήρυσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μεσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο αναθεσής τήν πλεον συμφερουσα απο οικονομική αποψή προσφορα, αποκλειστικα βασει τιμής (χαμήλοτερή τιμή ), για τήν αναθεσή του εργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΓΟΥΒΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με εκτιμωμενή συνολική αξια 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομενής τής δαπανής ΦΠΑ 24%)