ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

Ο Δήμος Χερσονή σου Νομου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκήρυσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μεσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο αναθεσής τήν πλεον συμφερουσα απο οικονομική αποψή προσφορα , αποκλειστικα βασει τιμής (χαμήλο τερή τιμή ), για τήν αναθεσή του εργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», με εκτιμωμενή συνολική αξια 850.000,00€ (συμπεριλαμβανομενής τής δαπανής ΦΠΑ 24%)