ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό

Διαγωνισμό, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα προς προμήθεια είδη.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 225.275,97€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι

181.674,17€ + 43.601,80€ (ΦΠΑ 24%) =225.275,97€) CPV 44111000-1

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για ομάδα/ομάδες υλικών ή για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα

λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για επί μέρους είδη του προϋπολογισμού. Ο κάθε

διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε

ομάδα του προϋπολογισμού.