ΝΠΔΔ ΚΠΑ - Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του μεταφορικού μέσου του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2013 με απευθείας ανάθεση