ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ»

Ο Δήμος Χερσονή σου Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκήρυ σσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μεσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο αναθεσής τήν πλεον συμφερουσα απο οικονομική αποψή προσφορα , αποκλειστικα βασει τιμής (χαμήλοτερή τιμή ), για τήν αναθεσή του εργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ », με εκτιμωμενή συνολική αξια 2.000.000,00€ (συμπεριλαμβανεται ή δαπανή για ΦΠΑ 24%).
2. Το έργο συντίθεται από τις ομάδες εργασιών κατήγορίας "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ" με προϋπολογισμό 1.043.122,82€, & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 569.780,41€,

logo