ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα προς προμήθεια είδη, με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων υλικών και εξοπλισμού νέων παιδικών χαρών», προϋπολογισμού: 1.007.300,00 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).