Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Σύναψη σύμβασης με πιστωτικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου.

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού Οργανισμού για την παροχή τραπεζικών εργασιών καλεί ενδιαφερόμενες τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορές, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση δέσμευσης από το φορέα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.