ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023», προϋπολογισμού: 91.884,00 €

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων
για την υπηρεσία με τίτλο:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2023»
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με
αντικείμενο την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023», προϋπολογισμού: 91.884,00 €