ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟYΔιακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 12,75 τ.μ. για χρήση αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στο χώρο της Ιεράς Μονής «Παναγία η Γκουβερνιώτισσα» της Κοινότητας Ποταμιών, της Δ.Ε. Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η Αυγούστου 2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την μίσθωση.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται, την 25η  Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες ή συνεταιρισμοί) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , Ενώσεις /Κοινοπραξίες.
Για το Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς καθορίζεται για το αναψυκτήριο: 41.67 ευρώ/μήνα, ήτοι 500 ευρώ ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη, για τους όρους της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος στις Γούρνες (τηλέφωνο 2813404620-632-616).Ο ΔήμαρχοςΙωάννης Σέγκος