ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης Σγουροκεφαλίου» (Αριθμ. Μελ. 7/2020), με προϋπολογισμό 40.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «ΔΙΑΤΡΗΣΗ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ» με προϋπολογισμό 10.334,26 €, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση), β) κατηγορία «ΣΩΛΗΝΩΣΗ» με προϋπολογισμό 14.090,26 €, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και γ) κατηγορία «ΑΝΤΛΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ» με προϋπολογισμό 7.833,55 €, (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 23 Ιουνίου 2020, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Πληροφορίες κ. Μιχάλης Τζαγάκης τηλ. : 2813404683. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το αργότερο, εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.hersonisos.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)Δημόσιες Συμβάσεις Γούρνες: 4-6-2020 Αρ Πρωτ: 8023 20PROC006816087 2020-06-04 Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου.

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 1β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν.4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Έσοδα, απαιτείται Εγγυητική Επιστολή ποσού 645,16 ευρώ και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 20PROC006816087 2020-06-04

9. Αρμόδιος Υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Μιχαήλ Τζαγάκης τηλ. : 2813404683

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σέγκος