ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Χερσονήσου », προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με

σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας – εκμετάλλευσης

( εκμίσθωσης ), του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου και

Λυκείου στο Λιμ. Χερσονήσου, ο οποίος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της

αριθμό 64321/Δ4/16.05.2008 2008 ( Φ.Ε.Κ. 1003/30.05.2008 τεύχος Β ) κοινής απόφασης

των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 ( ΦΕΚ 2646/25.08.2016

τεύχος Β΄), καθώς και με το αρ. πρωτ. 90619/Δ2 με ημερομηνία 09/06/2015 έγγραφο

του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση προσφορών για την εκμίσθωση του εν λόγω

κυλικείου, θα διεξαχθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου, στο Δημοτικό Κατάστημα

Γουρνών, στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, την Δευτέρα 05 Ιουνίου

2023 και ώρα 12:00, δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του

Διαγωνισμού.