Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2022 της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου έχοντας υπόψη του: 

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 

β) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»

γ) Την υπ. αρ. 10/09-02-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου. (ΑΔΑ: 9Ο2ΠΟΛΝΞ-ΗΙΙ) 

δ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με τους ακόλουθους όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2021 της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου (Περιοχή Λούτρες Βιολογικός Μαλίων, Τ.Κ. 70007,Μάλια, Κρήτη).

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2022 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.