ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Υπηρεσία για την τακτοποίηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου βάσει του Ν.4495/2017»

Ο Δήμος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της επιστημονικής υπηρεσίας «Υπηρεσία για την τακτοποίηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Χερσονήσου βάσει του Ν.4495/2017», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 27/2023 μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 36.411,35€.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Δήμος Χερσονήσου σας γνωρίζει τα κάτωθι:

 

  1. Με την υπ’ αριθ.  15/2023 Απόφαση Αντιδημάρχου, εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, (άρθρο 118 του ν.4412/2021) χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ , για την παραπάνω επιστημονική υπηρεσία προϋπολογισμού 36.411,35€.
  2. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.Η επιστημονική υπηρεσία χρηματοδοτείται από έσοδα του Δήμου, με ΚΑ 30.7411.0006 με ποσό 36.411,35 €.
  3. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω επιστημονικής υπηρεσίας έχει εκδοθεί η με αρ. 591/15-09-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ:23REQ013415330 2023-09-15.
  4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
  5. Η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει από τη μέρα που η Υπηρεσία θα παραδώσει το σύνολο των τοπογραφικών διαγραμμάτων στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή και η προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου
  6. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η υποβολή από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
  7. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και εκτέλεση της επιστημονικής υπηρεσίας εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις:

ü  Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ü  Ο Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

ü  Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

ü  Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

ü 

 

Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

ü  Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου

Χερσονήσου.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/09/2023 και ώρα 14:00.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να υποβάλλεται τα  παρακάτω δικαιολογητικά.

 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει  ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για υπηρεσίες και μελέτες  που είναι σε εξέλιξη.

γ. πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα θα πρέπει να υποβληθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον eΕΦΚΑ (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων- μελετητών που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

ε. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας  με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό  εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,

στ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

ζ. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

η. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021.

θ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:

ü  Πτυχίο μελετητή B τάξης και άνω για τις κατηγορίες (08) στατικές μελέτες

ü  Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

ü  Η Οικονομική Προσφορά (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς)

 

ι. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

Μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της αριθμ. 27/2023 μελέτης.

 

Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη κοινοποίηση της Πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016), όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019) για την υποβολή της προσφοράς. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (03) μήνες από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου www.hersonisos.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr. 

 

Συνημμένα:

1. 27/2023 μελέτη της Δ.Τ.Υ

2. Έντυπο Οικονομικής Προφοράς

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΓΚΟΣ